طول مطالعه: 5 دقیقه

همه جوامع برای تخصیص کالاها و خدمات از مکانیسم های بازار استفاده می کنند؛ اما «جامعه بازار» در کل یک مقوله متفاوت است. و اطمینان (عدم اطمینان منجر به کاهش یا وقفه در استفاده از کالاها و خدمات و کاهش سرمایه گذاری خارجی می گردد) بر اقتصاد تأثیر گذاشته که نتیجه آن افزایش فقر و بیکاری در برخی کشورهای جهان خواهد بود. دولت نئولیبرال به طرق مختلفی از مسیر سیاست های اتخاذی خود، شهروندان را در مسیر فقر و بیکاری قرار می دهد. ​​!

خرید گیم تایم Tbc
برآوردهای سازمان بین المللی کار این است که بین ۹ تا ۳۵ میلیون فقیر جدید (در خط فقر بالاتر از بانک جهانی ۳.۲۰ دلار در روز) در کشورهای درحال توسعه در سال ۲۰۲۰ وجود خواهد داشت. بدیهی است، سیاست های مدرن در حوزه مراقبت های بهداشتی در کشورهای نئولیبرال به بازار هدایت می شوند و شرکت های خصوصی را ترغیب به تولی این حوزه ها می نماید. این اشخاص عمدتاً در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط زندگی می کنند. &;!

راهی که افراد خود را در جوامع پساصنعتی تعریف می کنند ممکن است ازطریق شناسایی خود و با عضویت در گروه های اجتماعی یا همبستگی با هم وطنان نباشد بلکه با اتخاذ آرمان های مصرف کننده «برتر» از «رؤیای آمریکایی35» باشد که در آن «خود» از توانایی افراد برای نمایش فرهنگ مصرف گرایی اتخاذ می شود. از سویی دیگر نیروهای بازار با تأثیر بر ثبات جامعه فشار خانواده ها را بیشتر می کند؛ بدین گونه که سابقاً خانواده هایی که با شرایط نامساعد اقتصادی روبه رو بودند می توانستند برای کمک به سایر خویشاوندان خود مراجعه کنند؛ والدین که به دلیل کار بیش ازحد تحت فشار قرار می گرفتند، می توانستند برای کمک جهت مراقبت از فرزندان خود به شبکه های غیررسمی اقوام و دوستان مراجعه کنند؛ با پیشرفت جامعه بازار، خانواده ها به طور فزاینده ای از این ارتباطات غیررسمی جدا می شوند و مجبورند به تنهایی با ناپایداری و محرومیت های اقتصاد بازار مبارزه کنند.

عملاً منجر به افزایش میزان آسیب های اجتماعی از قبیل فقر، بیکاری و گسست پیوندهای خانوادگی شده بود، در مواجهه با این بیماری نیز همواره به گسترش میزان آسیب ها دامن خواهد زد؛ این درحالی است که دولت رفاه با سیاست های حمایتی خود از قبیل برنامه های تأمین اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب دیده در نظام سرمایه داری، حمایت از شهروندانی که در این بحران شغل خود را ازدست داده اند، حمایت از سالمندان و سایر سیاست های حمایتگر خود سعی در گذار از بحران با کمترین آسیب ها را دارد.

این درحالی است که از منظر اقتصاددانان سیاسی لیبرال، بحران های دوره ای و ورشکستگی بخشی از عملکرد سالم بازار است.17 علاوه بر موارد مذکور، بازار کار یا تغییر تقاضا باعث از بین رفتن مشاغل، کاهش ارزش مهارت ها، کاهش دامنه مشاغل غیررسمی یا محدودیت دسترسی به اعتبار یا بازار و غیره می شود. نئولیبرال ها بر این اندیشه اند که حکومت ها بیش از آنکه حلال مشکلات اقتصادی باشند، خود عامل اصلی این مشکلات به شمار می آیند. ما در این پژوهش با اتکا بر چند نظریه جرم شناسی آسیب های کنونی جوامع نئولیبرال را موردِبررسی قرار می دهیم.

جرم شناسی مارکسیستی از دیگر نگرش هایی است که به اهمیت دو متغیر قدرت و نابرابری اجتماعی در ساخت و معنای پدیده بزهکاری اذعان دارد. اهمیت سلامت ازنظر نوآوری و بهره وری باعث شد دولت آلمان در وزارت اقتصاد و فناوری فدرال یک بخش مسئول در صنعت مراقبت های بهداشتی ایجاد کند. فشار در ساده ترین بیان خود این گونه تحلیل می کند که درجایی که بین انتظارات فرد ازنظر ثروت شخصی، امنیت و شانس زندگی و واقعیت عدم انطباق وجود داشته باشد ممکن است انحراف ایجاد شود.

به عنوان مثال یکی از اصلی ترین وسیله های دسترسی به اهداف و تحرک اجتماعی آموزش وپرورش است، اما فقدان حمایت مناسب از قشر آسیب پذیر منجر به آن می گردد که افرادی که درآمد کم دارند، نتوانند فرزندان خود را به دانشگاه بفرستند و لذا تحصیلات به عنوان یک وسیله نمی تواند آنها را از طبقه پایین جامعه دور کند. این درحالی است که دولت های رفاه تمایل دارند تلاش بیشتری برای اطمینان از مراقبت های بهداشتی، آموزش عمومی، پرداخت های بازنشستگی و محافظت از شهروندان خود در برابر عوامل بیرونی (به عنوان مثال بیکاری) اقتصاد بازار انجام دهند.

رئال مادرید ورزش سه مردم برای جلوگیری از گرسنگی مجبور به فروش کار خود با هر نرخی هستند. پس مشـکلی مثـل بیکـاری، از یـک مسـئله اجتماعی به یک مسئله فردی تبدیل می شود و در عوض کمک و اشتغال زایی برای افراد بیکار به کنترل آنان می پردازد. تصور کامل جهان پس از گذار از شوک کرونا غیرممکن است. یکی دیگر از نظریاتی که با آن می توان به تحلیل نئولیبرالیسم پرداخت نظریه فشار37 است. قوانینی که برای حمایت از کارکنان و محیط زیست وضع می شوند، در نگاه نئولیبرالیسم به عنوان موانعی برای سرمایه گذاری و محدودیت آزادی برای کارآفرینان در نظر گرفته می شود؛ بنابراین این اصل حاکی از مقررات زدایی و کاهش قوانینی همچون استانداردهای اجتماعی و زیست محیطی است که مانع از تجارت آزاد می شوند؛ اما مقررات زدایی به معنای چشم پوشی کامل از مداخلات دولت نیست.

پدیده اقتصاد صنعتی امروزه در کلیه جوامع رو به رشد و پیشرفت است اما آنچه جوامع را از یکدیگر متمایز ساخته نحوه سیاست گذاری اقتصادی است که می تواند میان دو نقطه بازار محوری یا رفاه محوری در گردش باشند. این نرخ مشابه با میزان جرایم در انگلستان است. 43. علی حسین صمدی، «تورم، بیکاری و جرایم اقتصادی»، فصلنامه رفاه اجتماعی ۵۱(۱۳۹۲)، ۱۸۹. به عنوان مثال شرکت هایی مانند آمازون مشاغل کوچک تر را از بین می برند و فعالیت های اقتصادی بیشتر و بیشتر در چنگال شرکت بزرگ قرار می گیرد.

متأسفانه این پدیده، از نیاز به بهبود زندگی گروه های با حداقل درآمد که توانایی کمتری جهت رقابت در یک جامعه سرمایه داری جهت حفظ سلامت خود را دارند، غافل است. درحالی که تأثیرات همه گیر کووید ۱۹ را می توان در کل دنیا مشاهده کرد لیکن شدت آن بستگی به میزان پایداری بیماری و واکنش دولت های ملی و جامعه بین المللی بستگی دارد. شیوع ویروس باعث شده تا اقدامات زیادی برای مهار آن انجام شود که درنهایت اثرات اقتصادی بزرگی را به دنبال دارد.

دراین راستا می توان از مکتب شیکاگو27 یا نظریه بی هنجاری28 دورکیم29 نام برد. 38. وایت و هینز، پیشین، ۱۴۱-۱۴۲. 13. -, . .

آخرین بروزرسانی در: