طول مطالعه: 4 دقیقه

تابع فوق نشان­دهنده­ رابطه­ بین تقاضای بنزین و برخی از عوامل تأثیرگذار بر آن است؛ بنابراین برآورد روابط اقتصادی مدل، تعیین میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل را امکانپذیر خواهد نمود. زراء نژاد و قپانچی (1386) با استفاده از سری­های زمانی دوره­ (82- 1346) و روش همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس تابع تقاضای بلندمدت بنزین و پس از آن با استفاده از الگوی تصحیح خطا () رابطه­ کوتاه مدت و ضریب تعدیل را برآورد نموده و پس از آزمون­های مختلف، نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده­اند. ​​.

خرید گیم تایم 90 روزه

نتایج برآورد مدل با در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز نشان می­دهد که تفاوت چندانی میان نتایج وجود ندارد. با توجه به مقدار پی مقدار محاسبه شده (11/0) و مقدار آماره­ی کای دو آزمون (18/10) که از مقدار جدولی آن کوچک­تر است، فرض صفر مبنی بر استفاده از مدل اثرات تصادفی در برآورد مدل این پژوهش با سطح اطمینان 95% پذیرفته می­شود. چنان­چه پی مقدار محاسبه شده کوچکتر از 05/0 باشد، فرض مبنی بر استفاده از روش تخمین تصادفی در سطح معنادار بودن 05/0 رد شده و مدل اثرات ثابت پذیرفته می­شود. ​!

آیفون 14 بنفش

در این مقاله از روش داده­های ترکیبی جهت تخمین مدل استفاده خواهد شد. پس از بیان مبانی نظری مدل­سازی تقاضای انرژی، هدف این مقاله برآورد تابع تقاضای بنزین کشور و شناسایی و بررسی میزان تأثیرگذاری عوامل مؤثر بر تقاضای آن بود که برای دستیابی به این هدف از اطلاعات و داده­های 28 استان کشور طی دوره زمانی (1386- 1381) استفاده شده است. 2010) در مطالعه­ای از داده­های ترکیبی متشکل از 14 کشور اروپایی در دوره زمانی (1990- 2004) برای برآورد یک مدل پویا برای تقاضای بنزین استفاده نموده است.

بنابراین استفاده از مدل پنل ( مدل اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تأیید می­شود. در این مدل فرض می­شود که تقاضا برای سوخت تابعی از قیمت سوخت و درآمد واقعی یا درآمد قابل تصرف واقعی کشور است. در مقابل فرض ، ناهمسانی حداقل یکی از عرض از مبدأها (روش پنل) می­باشد. کوچکتر از 05/0 باشد، روش پنل در سطح 95 درصد به بالا پذیرفته می­شود. این مطالعات که بنابر نیاز سیاست­گذاران کشورها به منظور کاهش اثرات منفی نوسانات عرضه­ی انرژی و بررسی و پیش­بینی تقاضای انرژی در آینده و اتخاذ سیاست­های مناسب در این زمینه صورت گرفته، همچنان از رونق برخوردار است.  ​​​ ​!

از متغیرهای مورد استفاده در برآورد تقاضای بنزین تنها کشش شاخص قیمت گاز مایع معنی­دار نمی­باشد. افزایش تولید و تقاضای خودرو بهویژه از اواخر دهه هفتاد، بالا بودن متوسط عمر خودروها و در نتیجه پائین بودن کارایی آن­ها و همچنین بالا بودن متوسط مصرف سوخت خودروهای داخلی به دلیل پائین بودن فناوری بهکار رفته در تولید آن­ها، از دلایل عمـده­ی این افزایش در بخـش حمـل­و­نقل است. از تولید ناخالص داخلی (با احتساب درآمدهای نفتی) به قیمت­های ثابت سال 1381 مرکز آمار ایران برای بررسی تأثیر افزایش درآمد بر مصرف بنزین استفاده شده است.

بنابراین شاخص قیمت گازوئیل، جمعیت، شاخص قیمت بنزین، تعداد خودروهای بنزین­سوز و در نهایت تولید ناخالص داخلی بهترتیب بر میزان مصرف بنزین کشور مؤثرند. در این مطالعه مصرف سوخت به تعداد اتومبیل­ها، کارایی و نرخ استفاده از آن بستگی دارد. هم­چنین مطالعات دیگری که در این زمینه مطرح شده است، مصرف سوخت را از حاصل­ضرب نرخ استفاده از اتومبیل­ها در تعداد موجودی اتومبیل­ها به دست آورده است. همچنین کشش محاسبه شده برای تعداد خودروهای بنزین­سوز موجود در ناوگان حمل­ونقل معادل 16/0 می­باشد.

ولادیمیر پوتین اینستا آمارهای به کار گرفته شده مربوط به دوره زمانی (1381- 1347) می­باشد و برای برآورد ضرایب تابع تقاضا از روش حداقل مربعات () بهره گرفته شده است. در همین بازه زمانی واردات بنزین نیز سالانه بهطور متوسط 66/17 درصد رشد یافته که این امر بار مالی سنگینی برای دولت به همراه داشته است. موجودی اتومبیل نیز تابعی از قیمت بنزین، درآمد و موجودی وسایل نقلیه از دوره قبل است و یا به عبارت دیگر که و فرم لگاریتمی بهصورت هم­زمان برآورد می­شود.

بنا به دلایل فوق، اعمال مدیریت تقاضا در کشور نیازمند آن است که ضمن شناسایی عوامل مهم و تأثیرگذار بر مصرف این حامل انرژی، حساسیت هریک از آن­ها نیز به صورت جداگانه بررسی شود. آثار زیست محیطی مصرف بی­رویه­ بنزین می­تواند باعث افزایش هزینه­درمان و مرگ­ومیر در کشور شود. در جهان کنـونی، انرژی یکی از عـوامل مهم رشد و توسـعه­ی اقتصـادی است و بهدلیل اهمیت نقش آن در هزینه­های تولیدی و خدماتی و همچنین مسائل زیست محیطی به بهبود وضعیت مصرف و کارایی هرچه بیشتر در استفاده از آن توجه زیادی می­شود.

مسکن ملی استان تهران
اگر محاسبه شده از جدول با استفاده درجه­ی آزادی (-1) و (--) بزرگ­تر باشد، آن­گاه فرض صفر رد می­شود. با توجه به بزرگ­تر بودن مقدار آماره­محاسبه شده از جدول و پی مقدار صفر، فرض صفر مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات با سطح اطمینان 95 درصد رد می­شود و در نتیجه رگرسیون مقید دارای اعتبار نمی­باشد. شاخص قیمت بنزین استانی بر مبنای سال پایه­ی 1381 که از مرکز آمار ایران اخذ شده است، مورد استفاده قرار گرفته است.

مسکن ملی اصفهان این مقاله بر اساس پایان­نامه کارشناسی ارشد نگین دارابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد انرژی دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تهیه شده است. از ابتدای ورود خودرو به کشور تا سال 1360 که بیش از سه دهه می­شود، تنها 2/1 میلیون خودرو در ناوگان کشور وجود داشته است. به جز این دو پالایشگاه، دیگر پالایشگاه­های کشور دست­کم سه دهه­ پیش راه­اندازی شده­اند. نکته­ی حائز اهمیت ناترازی بین تولید و مصرف بنزین است که دست­کم از سال 1375 در کشور وجود داشته است.

آیفون 14 دیجی کالا از سال 1374 به بعد روند افزایش قیمت اسمی بنزین با شتاب بیشتری صورت پذیرفت تا این که طی سال­های 1383 تا 1385دوباره به قیمت 800 ریال تثبیت شد و در نهایت در زمان اجرای طرح سهمیه­بندی بنزین به قیمت 100 ریال به ازای هر لیتر افزایش یافت. از سویی بیشترین رشد مصرف در استان بوشهر (04/10 درصد) مشاهده شده است. بیشترین سهم مصرف بنزین در ایران به بخش حمل­و­نقل اختصاص دارد. ​​!

آخرین بروزرسانی در: