طول مطالعه: 5 دقیقه

از طریق بهترین پاسخ میتوان تعادل نش را در این بازی پیدا کرد. بهترین پاسخ هر بازیکن را از طریق کشیدن خط، زیر پیامد بازیکن مربوطه در جدول مشخص شده است، مشاهده میشود که با این روش تعادل نش در (,,) به دست میآید. بهترین پاسخ هر بازیکن از طریق کشیدن خط زیر پیامد بازیکن مربوطه جدول مشخص شده است. در این تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سؤالات زیر است که عامل کندی در روند طرح اسقاط خودروهای فرسوده چیست؟

کنکور دو مرحله ای در این تحقیق نقش تسهیلات در طرح اسقاط خودروی فرسوده، با رویکرد نظریه بازی بررسی شده است. از سویی نشان خواهیم داد که تسهیلات نقش بزرگی در این طرح اجرا میکند که میتواند منجر به موفقیت و یا عدم موفقیت طرح شود. این طرح در ابتدای امر به دلیل بودجه مناسب از سوی مسئولان وقت در حال پیشرفت بود که پس از مدتی، کمکهای دولتی برای این طرح روند کندی به خود گرفت به طوری که در سال 1387 پرداخت تسهیلات بانکی برای از رده خارج کردن خودرو و تحویل خودروی نو متوقف شد.

از سوی دیگر با اسقاط ماشینهای قدیمی آهن قراضههایی نصیب دولت میشود که همین ضایعات میتواند منافع زیادی را برای دولت به همراه داشته باشد، همچنین خودروهایی که در طرح شرکت میکنند، باید مالیاتها و جریمههای عقب ماندهی خود را بپردازند که از این موارد نیز درآمدهایی برای دولت حاصل میشود. پس این مالکان از شرکت در این طرح نفع بردند، ولی 37% از مالکان شرکت کننده در طرح فکر میکنند که با شرکت در این طرح زیان دیدند و ماشین آنها بیشتر از 5/1 میلیون، یعنی به طور متوسط 9/1 میلیون میارزد، ولی از آنجا که در طرح خرید خودروهای فرسوده دولت مبلغ را نقدی میپرداخته و نمیتوانستند برای ماشین خود مشتری پیدا کنند.

در این جا منفعت کل طرح ناشی از کاهش آلودگی برای هر خودرو 12166 میلیون تومان میباشد. برای بازیکن بهترین وضعیت حالت 2 است، دولت با کمترین هزینههای ناشی از اسقاط خودروی فرسوده به منافع فراوان ناشی از کاهش آلودگی محیط، ترافیک و کاهش مصرف سوخت دست یابد و در صورتی که دارندهی خودرو، خودروی خود را از رده خارج نکند ستاد کمترین پیامد را به دست میآورد و به اهدافی که از اجرای طرح دنبال میکند، دست نمییابد.

اتریوم رایگان برای این منظور در قالب یک بازی ایستا با اطلاعات کامل، ابتدا با 3 بازیکن شامل خودروساز و ستاد حمل و نقل و سوخت و مالکان خودروهای فرسوده بازی طراحی شده است و سپس با حذف خودروساز، در قالب یک بازی ۲ بازیکن، با استراتژیهای خاص مربوط به هر بازیکن، طرح یاد شده بررسی شده است. بنابراین با توجه به بازی دو نفره که استراتژیهای دولت پرداخت تسهیلات زیاد و پرداخت تسهیلات کم میباشد، میتوان استراتژیهای دولت را با توجه به طرح نقدی به صورت پرداخت نقدی زیاد یعنی یک میلیون و 900 برای هر خودروی فرسوده () و پرداخت نقدی کم یعنی یک میلیون و 500( ) نوشت.

فرم استراتژیک، مجموعه استراتژیها و پیامدهای استراتژی انتخابی هر بازیکن با توجه به استراتژیهای انتخابی دیگر بازیکنان را نشان میدهد، در واقع تعیین میکند که برای یک بازیکن، بازی کردن با کدام استراتژیها ممکن است. از دلایل عمدهی کندی اجرای طرح، فقدان توان مالکان خودروهای فرسوده در تبدیل خودروهای خود میتوان نام برد، با توجه به این که برای بیشتر مالکان خودروی آنها منبع درآمدشان میباشد و روند رشد شدید قیمت خودرو، دولت میتواند با افزایش تسهیلات به این طرح سرعت بخشد تا بتوان از مضراتی که این خودروها به کل جامعه وارد میکنند، خلاصی یابیم.

آلودگی هوا و مصرف بالای حاملهای انرژی، به اعمال طرحهای از جمله طرح اسقاط خودروی فرسوده از سوی دولت منجر شده است. بنابراین میتوان عمده تمایل مالکان خودروهای فرسوده به طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را مصرف سوخت بالای این خودروها و هدفمندی یارانهها دانست. در واقع مقاله به دنبال تحلیل رفتار عاملان مؤثر در اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده میباشد. میزان مصرف سوخت و آلایندگی خودروهای فرسوده یکی از مهمترین عوامل افزایش آلودگی هوا در کلان شهرها میباشد.

البته افزایش اشتغال ناشی از صنایع خودروسازی در نتیجه اسقاط و بازیافت، تقویت صنعت خودروسازی کشور از نظر رشد فروش خودروها و تأمین آهن قراضه صنایع فولاد و کاهش هزینههای انبارداری از مزایای طرح برای خودروسازان میباشد که سبب تحریک خودروسازان برای شرکت در طرح میشود. زیرا، در این صورت اگر صاحب خودروی فرسوده در طرح شرکت نکند تسهیلات کمتری را از دست میدهد. خودروها تا سالها پس عمر طبیعی خود مورد استفاده قرار میگیرند، بر اساس آمار موجود در حال حاضر، بالغ بر شش میلیون خودرو در کشور وجود دارد. ​.

زلنسکی کشته شد

1995) اثرات برنامهی «پرداخت نقدی برای خودروهای فرسوده» در آمریکا را مورد بررسی قرار داد. عبدلی و همکاران (1387) در مطالعهای به بررسی عوامل تعیین کننده در توسعهی مؤثر و کار آمد سیاست خودروهای فرسوده، میپردازند. در این مطالعه اشاره شده است که بحث و بررسی عوامل تعیین کنندهی سیستم تصفیهی خودروهای فرسوده به درک بهتر از خودروهای فرسوده و آثار زیست محیطی آنها جهت مدیریت پایدار این زایدات کمک میکند.

در تعادل سه بازیکن خودروسازان و مالکان تمایل به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خود دارند ولی تسهیلات دولت برای این طرح کم میباشد. در بازی ایستا با اطلاعات کامل برای هر بازیکن، دو استراتژی معرفی شد. البته فرض میشود اطلاعات کامل است. حالت 3 بدترین وضعیت ممکن است. حالت 2 نیز بهتر از حالت 4 است. متعاقب آن، با تعیین سهمیه هزار دستگاه خودرو برای دو خودروساز عمده کشور، مقرر شد تا کار جایگزینی خودروهای فرسوده تا سقف هزار خودرو با محاسبه آنچه که قبلاً توسط خودروسازان صورت گرفته، تا پایان سال ۱۳۸۵ ادامه یافته و برای سالهای بعد نیز وعدههایی برای خروج تا هزار خودرو فرسوده داده شود.

حالت 1 نیز با عدد 3 ارزشگذاری میکنیم. از اینرو، حالت 1 را با عدد 4 و حالت 3 را با عدد 1 ارزشگذاری میکنیم. بنابراین برای مالک خودرو حالت ۱ را با عدد ۶، حالت ۲ و ۶ را با عدد ۵، حالت ۴ را با عدد ۴، حالت ۵ و ۳ را با عدد ۳ رتبهبندی میکنیم. 3) ستاد، استراتژی را انتخاب کند و دو بازیکن دیگر هر دو استراتژی را انتخاب نمایند. , . . (1995). .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. عبدلی، قهرمان، ورهرامی، ویدا (1389). بررسی آثار طرح اسقاط خودروهای فرسوده (مطالعهی موردی شهر تهران). , ., & , ., & , . (1996). -.

آخرین بروزرسانی در: