طول مطالعه: 4 دقیقه

با توجه به آنکه از جهانی­شدن به عنوان یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رفاه یاد می­شود؛ پرسش اساسی مقاله این است که آیا جهانی­شدن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر رفاه اقتصادی با اثرگذاری مثبت همراه است؟ برای دستیابی به این هدف، مقاله در پنج بخش تنظیم شده است؛ در ادامه، پس از مقدمه، ادبیات پژوهش با تاکید بر ادبیات نظری و تجربی ارائه خواهد شد. در بعد اجتماعی جهانیشدن (برآورد دوم) در کنار کشورهای با درآمد پایین برای کشورهای با درآمد متوسط نیز اثرگذاری منفی بر رفاه مشاهده شده است؛ ولی این اثرگذاری در کشورهای با درآمد بالا مثبت است.

اپل واچ نسل

جهانیشدن ابعاد و لایه­های متعددی دارد که از میان آنها، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژهای است. بیشترین و کمترین میانگین در شاخص­های جهانی­شدن اقتصادی و اجتماعی نیز مانند شاخص ترکیبی جهانی­شدن به ترتیب متعلق به کشورهای مالزی و ایران می­باشد؛ ولی در جهانی­شدن سیاسی کشور برزیل با مقدار 43/91 بالاترین سطح و کشور کاستاریکا به مقدار 15/59 در پایین­ترین سطح قرار دارد. شاخص ترکیبی جهانیشدن می­باشد که شامل جهانیشدن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

کشورهای هند، نیجریه و پاکستان با ارقام 98/90، 90/89 و 11/88 به ترتیب رتبههای اول تا سوم را از نظر جهانی ­شدن سیاسی دارند. آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی از بانک جهانی گرفته شده است. آمار مربوط به تورم از بانک جهانی گرفته شده است. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول (2) در سال­های 2005 - 2015، کشور مالزی در شاخص ترکیبی جهانی­شدن با میانگین 96/76 در صدر قرار دارد و کشور ایران با 83/39 پایین­ترین مقدار را داراست.

دلار سبزه میدان در پژوهش حاضر با توجه به عدم دسترسی به داده­های کشورهای منتخب و محدودیت آماری متغیر (مخارج تحقیق و توسعه) و (موجودی ثروت منابع طبیعی) حذف شده است. با توجه به جدول (1) کشور اتریش در بین کشورهای با درآمد بالا بیشترین مقدار را از دو شاخص جهانی ­شدن به خود اختصاص داده است؛ حال آنکه بیشترین رفاه اقتصادی مربوط به کشور نروژ با میانگین 17/1 می­باشد. بالاترین مقدار شاخص رفاه اقتصادی با میانگین 02/1 متعلق به کشور بنین و کمترین مربوط به کشور توگو با میانگین 84/0 می­باشد. ​​.

که در آن، (برابر با 75/0) وزن نسبی بوده و شاخص توزیع درآمد از میانگین وزنی شدت فقر و ضریب جینی به دست می­آید. به اعتقاد ایشان، جهانی­شدن تولید و سرمایه­گذاری موجب کاهش سرعت دولت رفاه می­شود؛ زیرا دولت­ها استقلال داخلی بر سیاست­های رفاه اجتماعی در مقابل اقتصاد جهانی را از دست میدهند. فراتر از دنیای کسب و کار، بعد اجتماعی جهانیشدن شامل فرهنگ و هویت، همبستگی خانواده­ها و جوامع است.

جهانی­شدن اجتماعی به تعامل انسان­ها در جوامع فرهنگی مختلف و در ارتباط با موضوعاتی مانند خانواده، مذهب، کار و تحصیلات مرتبط است. در نتیجه، این کشورها می­توانند به منظور بهبود رفاه اقتصادی خود، سیاست­هایی را در جهت بهبود روابط اجتماعی و توسعه­ ارتباطات فردی از طریق گردشگری با کشورهای مختلف جهان اعمال کنند. هنگامی­ که توزیع مجدد بهینه و سیاست­های حمایت اجتماعی وجود دارد، جهانیشدن رفاه اجتماعی را بهبود می­بخشد. به طور کلی، جهانیشدن اقتصادی تقاضای زیادی را برای جبران هزینه­های دولت به­ وجود می­آورد که عوارض جابه­جایی­های اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش تجارت را کاهش می­دهد.

شاخص جهانی­شدن اجتماعی به سه طبقه­ ارتباطات فردی، جریان اطلاعات و نزدیکی فرهنگی تقسیم می­شود. جهانی­شدن اقتصاد شرایطی به وجود می­آورد که در آن حد و مرزهای جغرافیایی در فعالیتهای اقتصادی از جمله تجارت، سرمایه­گذاری، تولید و نقل ­و ­انتقالات مالی کمترین نقش را خواهند داشت (پیشگاهیفرد،1380). در این وضعیت، تولیدکنندگان در پاسخ به فرصت­های جدید ایجاد شده در بازارها، نیروی­ کار بیشتری را تقاضا می­نمایند که این مسئله از طریق جذب کار مازاد و حتی افزایش دستمزدها می­تواند نقش قابل توجهی در افزایش رفاه جامعه به همراه داشته باشد (شهیکی­تاش، مولایی و شیوایی، 1392). در نتیجه، جهانی­شدن سیاسی از کانال رشد اقتصادی می­تواند بر رفاه اقتصادی موثر باشد.​&;​​​.

جام جهانی ۲۰۱۰
معناداری همین متغیر (متغیر مجازی اول و دوم) برای دو گروه دیگر از کشورها بدان معنا است که اثرپذیری رفاه اقتصادی از جهانی­شدن اقتصادی در گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط، متفاوت از گروه کشورهای با درآمد پایین است؛ به طوری که نخست در این دو گروه از کشورها نه ­تنها اثرپذیری رفاه از جهانی ­شدن اقتصادی منفی نیست؛ بلکه مثبت است و دوم آنکه در کشورهای با درآمد بالا اندازه اثر برابر با 44/0 و در کشورهای با درآمد متوسط 46/0 می­باشد.

رئال مادرید بارسلونا در این راستا، تحلیل برای 50 کشور در قالب سه طبقه­ درآمدی شامل گروه با درآمد بالا، با درآمد متوسط (کشورهای با درآمد متوسط و متوسط به بالا) و با درآمد پایین (کشورهای با درآمد متوسط به پایین و پایین) صورت گرفته است. در این بعد نیز به دلیل محدودیت آماری و داده در کشورهای منتخب و در دسترس نبودن اطلاعات به جای شاخص فقر از ضریب جینی استفاده شده است.

می­توان گفت افزایش روابط اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط منجر به بهبود رفاه اقتصادی آنها می­گردد. از اینرو، این کشورها به منظور افزایش رفاه اقتصادی خود، می­باید روابط اقتصادی خود را با یکدیگر افزایش داده و از فرایند جهانی­شدن بهره گیرند. در این شرایط، در غیاب هرگونه مداخله دولت، جهانیشدن نه­ تنها رفاه کارگرها را کاهش می­دهد؛ بلکه می­تواند رفاه اجتماعی را مشابه زمانی که کارگران بسیار­ ریسک­گریزند، کاهش دهد.

2007) تحت پارادایم اقتصادی نئولیبرال جهانی­شدن، دولت بزرگ در محیط اقتصادی جهانی، ناکارآمد درنظر گرفته می­شود؛ زیرا سطوح بالای مالیات و مخارج اجتماعی مانع از پیشرفت یک اقتصاد رقابتی بین­المللی است. متغیر وابسته رفاه اقتصادی است. درآمد سرانه اثر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد؛ به این صورت که با افزایش یک واحدی در درآمد سرانه رفاه اقتصادی به اندازه 88/3 واحد افزایش می­یابد. تاثیر متقابل جهانی­شدن و رفاه، یکی از مباحث مهم اقتصادی است. 2014) رفاه و پیامدهای سیاست جهانیشدن را هنگامی­ که کارگران با ریسک بیکاری روبرو می­شوند، بررسی کرده است.

آخرین بروزرسانی در: