طول مطالعه: 4 دقیقه

این کلمۀ مرکب درواقع از معادل فرانسوی آن () گرتهبرداری شده است. از اسم فرانسۀ «مین: » و بن مضارع «یاب» در فارسی ساخته شده و این کلمۀ مرکب درواقع معادل «» در زبان فرانسه است. ـ واژههای فرانسوی که در زبان فارسی معنی خود را حفظ کردهاند. در زبان فارسی، «اسید» واژهای علمی است که در مورد ترکیبات شیمیایی اسیدی به کار میرود، مانند اسیدسولفوریک، و در برابر وامواژۀ فرانسۀ «باز: » قرار میگیرد. در زبان فارسی فقط معنی اول «ویراژ»، یعنی تغییر ناگهانی مسیر اتومبیل و حرکات مارپیچ به چپ و راست، کاربرد دارد و به صورت فعل «ویراژ دادن» مورد استفاده قرار میگیرد. !

دیس تتلو و پیشرو

این پدیده در زبان ما نیز صادق است. زبانهای فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و ایتالیایی نیز واژۀ «» را قرض گرفتهاند. در گذشته، «کارت ویزیت» نیز کاربرد داشت، اما امروزه مورد استفاده و نام آن تغییر کرده و جای خود را به «کارت» داده است. امروزه اصطلاح انگلیسی «کافیشاپ» جایگزین «کافه» شده است، اما در فارسی، به علت کمکوشی، واژۀ «کافهتریا» در دهۀ 40 و 50 شمسی به «تریا» تقلیل یافت.

اما با پیشرفت علوم و فناوری در ابتدای قرن بیستم، سیل واژههای اروپایی در زمینههای مختلف علمی و فنی به زبان فارسی سرازیر شد و سرعت واژهسازی را دچار اشکال کرد، بهطوریکه تعداد زیادی از واژههای بیگانه مستقیماً وارد زبان فارسی شدند. میه (همان) ادامه میدهد: «یک واژه در بین افراد یک ”گروه خاص“ معنایی مشخص و دقیق دارد اما اگر واژه از این گروه خارج شود، بلافاصله معنی و مفهوم صحیح خود را از دست میدهد و در آن ابهام پدید میآید».

قرعه کشی ایران خودرو.com

«در فارسی تعداد واژههای فرانسوی بهمراتب بیشتر از زبانهای دیگر اروپایی است» (زمردیان، 1373: 10)؛ در فرهنگستان اول برای بسیاری از این واژهها معادل فارسی انتخاب شد، «مثلاً برای ”فاکولته“ واژۀ ”دانشکده“ و برای ”اونیورسیته“ واژۀ ”دانشگاه“ را در نظر گرفتند» (همانجا). دانشجویان پس از بازگشت به ایران، به درخواست عباسمیرزا کتب تاریخی اروپایی را به فارسی برمیگرداندند؛ هدف عباسمیرزا از این کار این بود که درباریان با اطلاع از سرنوشت دربارهای اروپایی، رفتار دیگری پیشه کنند (نوابی، 1388: 35). عباسمیرزا قبل از رسیدن به پادشاهی درگذشت، اما اقدامات او راه را برای تأسیس مدرسۀ دارالفنون هموار کرد.

زلنسکی قبل و بعد جنگ
یکی دیگر از علل وامگیری واژهها این است که یک زبان در مقطعی از تاریخ و در زمینه و رشتهای خاص، برتر و پیشرفتهتر بوده است؛ برای مثال، واژههای هنری و ادبی اکثراً از زبان فرانسه، واژههای مربوط به موسیقی از زبان ایتالیایی و واژههای تخصصی انفورماتیک و اتومکانیک از انگلیسی وام گرفته شدهاند. از قرن هفدهم میلادی سیل مبلغان مذهبی و سیاحان فرانسوی سبب ایجاد روابط بین ایران و فرانسه شد و در قرن نوزدهم با شروع سفرها، تبادلات فرهنگی، استخدام استادان خارجی، بهویژه فرانسوی، ترجمه و چاپ کتب و اعزام دانشجو به اروپا، این روابط صورت جدیتری به خود گرفت که یکی از دستاوردهای آن، وامگیری واژهها از زبان فرانسه بود.

قرعه کشی ایران خودرو Z4car ـ واژههای فرانسوی که معنی فارسی آنها با معنی و مفهوم اصلیشان مغایر است. در فارسی، این ترانس «آداپتور» نامیده میشود، درحالیکه واژۀ فرانسۀ آن «آداپتاتور» است. در فارسی ماساژور: کلمۀ فرانسه «ماسور» به معنی «ماساژ دهنده»، از فعل «» به معنی ماساژ دادن مشتق شده است. معنی فرانسه: 1 شالگردن؛ 2. نوار پهنی که شهرداران و نمایندگان فرانسه از شانۀ راست به سمت چپ کمر گره میزنند؛ 3. نواری که با آن دست گچگرفته به گردن آویزان میشود. همان طور که میبینیم، این واژهها در همان معنی اولیۀ خود، با اندکی تغییر آوایی، وارد زبان فارسی شدهاند و واژهگزینی برای هر یک از آنها موفقیتآمیز نبوده است.

کلمۀ فرانسۀ «کافه» قبل از «کافهتریا» وارد زبان فارسی شد؛ برای مثال، میتوان به «کافه نادری» تهران اشاره کرد که بیش از 90 سال قدمت دارد. در زبان فارسی، «مزون» محلی است که در آن، طراحی و دوخت لباسهای شیک و گران صورت میگیرد. یکی از دلایلی که واژههای بیگانه در زبانی نهادینه میشوند، این است که مدت زیادی از ورود و استفادۀ آنها در زبان مقصد میگذرد. این کلمۀ مرکب جایگزین «ماشین تحریر» شده که ترکیبی از واژۀ فرانسۀ «ماشین» و واژۀ عربی «تحریر» است.

خرید گیم تایم Final Fantasy 14
با گسترش روابط میان کشورهای جهان و پیشرفت وسایل ارتباطجمعی، وام گرفتن واژهها از زبانهای مختلف به امری عادی تبدیل شده است. علت آن، شباهت ریزش بمب در بمبارانهای هوایی به بارش باران است. واژۀ «دپو» در مقطعی خاص، بههمراه واژههای «اتوبوس: »، «مینیبوس: »، «اتوکار (اتوبوس بینشهری): »، «دولوکس: » و واژههای مربوط به صنعت اتوبوسسازی و تجارت اتوبوسرانی وارد زبان ما شده است. دانشجویان اعزامی پس از بازگشت به ایران، دست به ترجمۀ کتب مختلف علمی میزدند؛ بهاینترتیب، واژههای گوناگون علمی و فنی و نظامی از فرانسه و انگلیسی وارد زبان فارسی شدند.

رئال مادرید مقابل رئال مایورکا همان طور که پیشتر اشاره شد، کلمات بسیاری وجود دارند که از زبان فرانسه به فارسی راه یافتهاند و نهادینه شدهاند. کلمات عربی چون از زبان قرآن هستند، همواره جایگاه ویژهای در زبان فارسی داشتهاند، البته پذیرش و استفاده از آنها بهطور متناوب کمرنگ و پررنگ شده است. در زبان فارسی، واژۀ هروئین از علم شیمی وام گرفته شده و تنها در خصوص مادۀ مخدر کاربرد دارد؛ به همین دلیل، این کلمه در فارسی دارای بار معنایی منفی است، دو معنی دیگر با بار معنایی مثبت برای فارسیزبانان نامأنوس هستند و درواقع، معنی مثبت «قهرمان» و منفی «مادۀ مخدر» در این واژه همخوانی ندارد.

کنکور دو مرحله ای
پاساژ: 1. عبور، گذر (از محلی به محل دیگر یا از مرحلهای به مرحلۀ دیگر)؛ 2. راه، محل عبور؛ 3. تغییر؛ 4. گالری؛ 5. عبوری، گذرا، گذر موقت؛ 6. در رنگ نهادن پارچه و پوست؛ 7. قطعه (موسیقی، کتاب مقدس). این کلمه مرکب از ترکیب دو اسم فرانسۀ «ماشین» و انگلیسی «تایپ» ساخته شده است. برای نامیدن حشره و رشتۀ شنا، از اسم فارسی «پروانه» استفاده میشود. در فارسی، کلمۀ «پلاک» برای شمارۀ خانه و اتومبیل به کار میرود.

آخرین بروزرسانی در: