طول مطالعه: 5 دقیقه

روشهای مختلفی برای آزمون همانباشتگی در دادههای پانل مورد استفاده قرار میگیرد اما از آنجا که رویکرد این مطالعه مبنی بر فرض ناهمگنی بین پارامترهای الگوست، از آزمون همانباشتگی پدرونی استفاده کردهایم، زیرا این آزمون نیز بر پایه فرض ناهمگنی ضرایب در دادههای پانل تنظیم شده است. بررسی نتایج جدول 2 نشان میدهد که با احتمال 99 درصد و خطای کمتر از یک درصد فرضیه صفر مبنی بر ایستا بودن متغیرها رد میشود که البته با یک مرتبه تفاضلگیری، ایستا میشوند.

کرونا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

3- امروزه اعتبار و صحت پیشفرض الگوی اولیه مورد تردید است و ثابت شده که جهت علیت میان درآمد و کیفیت محیط زیست همیشه یک طرفه از سمت درآمد به کیفیت محیط زیست نیست. رویکرد اساسی مطالعه، این فرض است که کشورهای مورد نظر دارای ساختارهای متفاوت بوده و فرض همگنی میان پارامترهای الگو میتواند منجر به انحراف نتایج شود، بنابراین از روشی استفاده کردهایم که فرض ناهمگنی ضرایب را در دادههای پانل در نظر میگیرد. در گروه دوم آمارهها مبتنی بر برآوردگرهایی هستند که از ضرایب برآورد شده به طور جداگانه برای هر عضو به شکل ساده میانگین میگیرد.

قرعه کشی ایران خودرو.com در مطالعه ایشان اثر رشد اقتصادی، جمعیت شهری، قوانین زیستمحیطی، تعداد خودرو و درجه باز بودن اقتصاد بر میزان آلودگی هوا، بررسی و وجود منحنی زیستمحیطی کوزنتس () در کشورهای مورد مطالعه تأیید شد. منفی بودن ضریب متغیر مجذور لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه () حدود 27/0 برآورد شده است که نشان میدهد کشورهای در حال توسعه با ادامه رشد اقتصادی و پس از رسیدن به نقطه برگشت فنی زیستمحیطی رابطه رشد اقتصادی و افزایش آلودگی در مسیر نزولی قرار میگیرد.

دیس تتلو و پیشرو این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیستمحیطی کوزنتس یا معروف است. 2- در الگوهای ابتدایی، پیشفرض رابطه علیت یک طرفه برقرار بوده و تغییرات در کیفیت محیط زیست ناشی از تغییرات درآمد بوده است. تا اواسط دهه 1990 بیشتر مطالعات انجام شده در این رابطه با تأکید بر دو متغیر درآمد و تخریب محیط زیست انجام شده است. پس لازم است تا عرض از مبدأهای مختلفی را در برآورد لحاظ کنیم.

تبعات زیانبار استفاده بیش از حد از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست در دهه اخیر باعث شد تا پژوهشگران ارتباط بین انتشار آلودگی و رشد اقتصادی را بررسی کنند. در الگوی منحنی کوزنتس رابطه بین سطح آلودگی و درآمد را با یک تابع درجه دو بررسی میکنیم. علامت مثبت این ضریب بیان میکند که رشد اقتصادی کشورها و به موجب آن افزایش درآمد سرانه، با ایجاد و تشدید آلودگی همراه است. براساس نتایج وی، نرخ آلودگی و منابع تولید آلایندهها در این کشور به صورت پویا در حال تغییر و افزایش است.

قرعه کشی ایران خودرو 4 اردیبهشت وضعیت دادههای پانل به لحاظ مرتبه انباشتگی در جدول 3 نشان داده شده است. نتایج مطالعه نشان دادند که در 12 ایالت رابطه معنیداری بین درآمد سرانه و آلودگی آب وجود داشته است. در مطالعه موردی کشور مالزی به این نتیجه رسید که دستیابی به درآمد سرانه بالاتر متضمن سطوح آلودگی بالاتر است. آلودگی نیز تابعی از مصرف و هزینه رفع زیانهای آلودگی محیط زیست () است. نتایج بدست آمده از آزمون پدرونی نشان میدهد که فرضیه صفر وجود نداشتن رابطه همانباشتگی در حالت وجود عرض از مبدأ توسط چهار آماره از هفت آماره پدرونی رد میشود.​ !

مسکن ملی قم

در ادامه ابتدا نتایج مربوط به آزمون ریشه واحد آزمون همانباشتگی ارائه میشود. بنابراین میتوان آزمون همانباشتگی پانل را روی این متغیرها انجام داد. وجود منحنی زیستمحیطی کوزنتس را در مورد آلودگی آب در ایالت لوئیزیانا مورد مطالعه قرار دادند. پژویان و مرادحاصل (1386) در مطالعهای با عنوان «بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا با استفاده از روش پانل دیتا» اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا را در قالب منحنی برای 67 کشور با گروههای درآمد متفاوت (شامل ایران) مورد آزمون قرار دادند.

قرعه کشی خودرو تیر 1401 معتقدند هنگامی که رابطه آلودگی و توزیع درآمد بررسی میشود، باید فعالیتهای تجاری (صادرات و واردات کالا) نیز در تحلیل لحاظ شوند. هدف مطالعه بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و سطح آلودگی آب براساس الگوی منحنی کوزنتس و روش پانل دیتا است. در این مقاله براساس مبانی نظری فنی زیستمحیطی کوزنتس، رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته در سالهای 2000-1980 بررسی شده است. نتیجه تحقیقات منجر به پیشنهاد الگویی کاربردی به نام منحنی زیستمحیطی کوزنتس () شد.

بنابراین از یک کشور به کشور دیگر تفاوت دارد. این دو پژوهشگر از تجارت آزاد به عنوان یک متغیر برونزا استفاده کردند. بررسی آماری نشان میدهد که بسیاری از کشورهای در این گروه هنوز به نقطه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیدهاند. نتایج نشان میدهد که ضریب تراکم جمعیت تخمین زده شده بیمعنی و سایر ضرایب در سطح 99 درصد معنیدار و قابل قبول هستند. جدول 7 نشان میدهد که آماره آزمون هاسمن با 3 درجه آزادی برای کشورهای در حال توسعه 267963/8 است که با توجه به ارزش احتمالی بدست آمده فرضیه صفر رد میشود، لذا در این الگو اثر تصادفی ناسازگار است و ضروری است که از روش اثرات ثابت استفاده کنیم.

ولادیمیر پوتین اینستا

با توجه به مبانی نظری گفته شده، الگوی منحنی کوزنتس با روش اثر تصادفی با در اختیار داشتن 396 مشاهده برای گروه کشورهای توسعهیافته، برآورد شده است. در این مقاله وجود منحنی کوزنتس در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته بررسی شده و نقطه بازگشت منحنی برای دو گروه کشورها محاسبه شده است. در الگوی مورد استفاده از روش دادههای تلفیقی استفاده کردهایم. از آماره برای آزمون برابری ارز از مبدأها استفاده میکنیم. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است.

پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت آزمون و آزمون هاسمن صورت گرفته است. , ., . . (1998), “, , ”, , . , . (2004), “: ”, , . , . . (2002), “: -”, , . , . . (1997), “”, , . , . (2004), “”, , .

مک گیل ری (1382)، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، چاپ دوم، ترجمه حمیدرضا ارباب، نشر نی. سازمان حفاظت محیط زیست (1383)، مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست، تدوین دفتر حقوقی و امور مجلس. , . . (1999), , 2, , , . یاوری، ک. و م. پرمن، ر. و یوما و ج. علوی مقدم، س. م.

آخرین بروزرسانی در: