طول مطالعه: 5 دقیقه

محمد مهدی برقی اسگویی ، محمد علی متفکر آزاد ، اتابک شهباز زاده خیاوی (1392) به بررسی مدلسازی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر شاخص قیممت سهام بورس اوراق بهادار (رهیافت رژیم های مارکوف سوئیچینگ ) پرداخته است . باتوجه به اهمیت نفت برای ایران از لحاظ وابستگی درآمدی، وابستگی بالای صنایع و بخش های مختلف، بزرگی حجم صادارتی و وارداتی بعلاوه اثر گذاری بر حساب تراز پرداخت ها (حساب جاری) و وابستگی بازارهای مالی (ازآنجایی که صنایع که وابسته به نفت هستند از شرکت های بزرگ بورس اوراق بهادار و اثر گذار بر شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشند)، درصدد آمدیم که نحوه انتقال بحران از طریق نفت را به صورت یک مکانیسم طراحی و عواملی که بایستی درآنها دقت نظر بیشتری در مواقع بحران داشت را شناسایی و در انتها نیز به بررسی اثر علیت بر شاخص های منتخب (خودرو ، بانک ، کانی فلزی ، فرآورده های نفتی) به صورت روزانه از 14/04/1382 الی 27/12/1399 با استفاده از مدل -پرداخته شده است.

واردات خودرو 1401

همچنین با کاهش قیمت هـای بـین الملـلی فلـزات و کانی ها، بازدهی شرکت های پتروشیمی، فلزی و کانی ها کاهش یافته که با در نظر گـرفتن کاهش ارزش سهام از سوی شرکت های مذکور، سودآوری آنها کاهش می یابد. نتایج حاصل از مدل مارکوف سویچینگ با احتمال انتقال متغیر نشان میدهد که در همه چهار حالتی که شوک قیمت نفت محاسبه شده است، شوکهای مثبت در قیمت نفت، احتمال ماندن در رژیم رونق در اقتصاد ایران را افزایش میدهد و احتمال خروج از وضعیت رکود و انتقال به رژیم رونق را نیز افزایش میدهد.

خرید گیم تایم World Of Warcraft
علاوه بر این ادبیات اقتصادی نشان می دهد که قیمت سهام انتظار در مورد عملکرد آتی شرکت، سود شرکت و سطح فعالیتهای اقتصادی را نشان می دهد. همانطور که در بالا اشاره شد در کانال فعالیت های اقتصادی در ایران نفت عامل مهم تجاری است و از سوی دیگر شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی درصد بالایی از حجم معاملات بورسی را به خود اختصاص می دهند که در نتیجه تغییر قیمت نفت ، ارزش و حجم معاملاتی آنها تغییر خواهد کرد و از سوی دیگر توسعه بازار سرمایه بر بانک ها (به عنوان نماینده بازار پول ) حائز اهمیت است پس عامل موثر در هر دو کانال نفت و تجارت آن است که این عامل اثرات خود را از طریق تراز پرداخت ها و حساب جاری در داخل کشور می گذارد.

عوامل بیرونی یا عوامل کلان : عواملی می باشند که در خارج از اختیارت مدیریت شرکت بوده و به گونه ای فعالیت شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. بهطوریکه در این تحقیق ابتدا دورههای رکود و رونق با نوسانات متفاوت بازار نفت با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ تفکیکشده و سپس اثرات سرریز نوسانات بازار نفت به تفکیک دورههای با تلاطم بالا و پایین بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است.

ایرپاد پرو یا بر اساس نتایج این مقاله نوسانات قیمت نفت اثرات پایدارتری را بر شاخص بازار بورس کشور ایران بر جای می گذارد و نقش پررنگ تری رادر بلند مدت بر روند شاخص بازار بورس ایفا می کند . نتایج این مطالعه وجود همبستگی شرطی پویای نامتقارن بازار سهام ایران و دبی و همبستگی شرطی متقارن بازار سهام عربستان با نفت اوپک می باشد. نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که در حالت کلی اثرات سرریز تلاطم از بازار نفت به سوی بازار سهام در رژیم تلاطم پایین نسبت به رژیم تلاطم بالا، در اکثر صنایع مقدار کمتری است و سرریز نوسانات در رژیم با تلاطم بالا در سطح وسیع-تری اتفاق میافتد.

به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران شوکهای قیمت نفت در دوره رکود اثر بیشتری در چرخش وضعیت اقتصادی دارد و احتمال خروج اقتصاد از دوره رکود به مقدار بیشتری افزایش میدهد اما در دوره رونق اقتصادی، بروز یک شوک مثبت، احتمال ماندن در دوره رونق را به مقدار کمتری، افزایش میدهد. همچنین از مقایسه نسبی ضرایب شوکهای قیمت نفت در احتمال ماندن در رژیم رونق و انتقال از رژیم رکود به رونق میتوان استدلال کرد، بروز شوکهای مثبت در دوره رکود، احتمال گذار یا خروج از رکود را به مقدار بیشتری نسبت به رژیم رونق افزایش میدهد.

عاطفه فعلی، سید بابک ابراهیمی (1396) به بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بازار بورس اوراق بهادار تهران (رویکرد تجزیه واریانس) طی دوره زمانی آذرماه 1387 تا فروردین 1395 با تواتر هفتگی با استفاده از رویکرد تجزیه واریانس ارائهشده توسط دیبولد و ییلماز (2012) در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری تعمیمیافته پرداخته شده است. به این ترتیب رکود و کسادی جهانی از طریق آثاری که مستقیم بر تراز پرداخت های اقتصاد ایران می گذاشته بحران را منتقل ساخته است .

از سوی دیگر رکود ناشی از بحران منجر به کاهش قیمـت و میـزان صادرات غیرنفتی و همچنین کـاهش تولیـدات داخلـی مـی شـود در اینـصورت صـادرکنندگان و تولیدکنندگانی که از بانک ها تسهیلات گرفته اند در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده کـه ایـن امر مطالبات معوق بانکها را افزایش می دهد. بروز بحران مالی جهانی با کاهش سود بانکها (از طریق کاهش سود شـرکت هـای تابعـه بانک هـا) و افـزایش مطالبات معوق و افزایش محدودیت در اعطای تسهیلات جدید (از طریق کاهش تولیدات داخلی و آسیب پذیری بخش تولید داخلی) را به دنبال دارد (کریمخانی ، فراتی، رفیعی 1388) .

قانون گذار باید فرآیند معامله سهام و عملکرد بازار سهام را برای طراحی قوانین صحیح در نظر گیرد . در نتیجه رکود در تقاضای انواع کالا وخدمات شکل گرفت که یکی از آنها نفت است . کشورهای دیگر که هیچگونه تعاملی با بازارهای مالی جهانی نداشتند به طور غیرمستقیم و از طریق تجارت خارجی تحت تاثیر این بحران قرارگرفتند. مجتبی کریمی و همکاران (1398) به بررسی همبستگی شرطی نوسانات قیمت نفت و بازار سهام کشورهای حوزه خلیج فارس با تاکید بر سرایت بحران مالی پرداخته است برای این منظور از مدل و استفاده شده است. ​​!

سپس با استفاده از روش علیت با وجود تغییر رژیم به بررسی علیت نفت بر شاخص های منتخب بورس اوراق بهادار پرداخته شده است که آیا علیت یک طرفه است یا دو طرفه . نتایج حاصل از تخمین مدل های مارکوف سوئیچینگ حاکی از آن است که، مدل با دو رژیم از میان حالت های مختلف مدل برگزیده شد. برای این منظور از داده های روزانه طی دوره ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. شواهد از مکزیک طی دوره زمان ژانویه 1992تا ژوئن 2017 با استفاده از مدل خود توضیح برداری پرداختند.

آخرین بروزرسانی در: