آخرین مطالب

توضیح من هیچ نظری وجود ندارد دیدن

طول مطالعه: 5 دقیقه

پیرو افشاییه اطلاعات بااهمیت شرکت ایران خودرو، با عرضه 500 دستگاه خودرو هایما در بورس کالا این شرکت توانست بخش زیادی از زیان انباشته خود را جبران کند. رویکر...

استعلام بررسی رابطه اضطراب کرونا با راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سرسختی روانی و تاب آوری نمایه

طول مطالعه: 4 دقیقه

یافتههای حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که از طریق راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان، تعهد، کنترل، چالش جویی و تابآوری میتوان نمرات اضطراب کرونا...