آخرین مطالب

بدانید طی دوره (1386ـ1381) عنوان نمود (7) وبلاگ

طول مطالعه: 4 دقیقه

تابع فوق نشان­دهنده­ رابطه­ بین تقاضای بنزین و برخی از عوامل تأثیرگذار بر آن است؛ بنابراین برآورد روابط اقتصادی مدل، تعیین میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل...