آخرین مطالب

فروشگاه آنلاین به عبارت دیگر گزارش کامل

طول مطالعه: 5 دقیقه

نتیجه بررسی 565 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی (1389-1380) و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی...